header_inwestor.jpg

Raport EBI numer 12/2012

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2012 r.

Zarząd Optizen Labs SA informuje, iż raporty okresowe w roku obrotowym 2012 będą przekazywane w następujących terminach:

15.05.2012 – raport kwartalny za I kw. 2012
14.06.2012 – raport roczny za 2011
10.08.2012 – raport kwartalny za II kw. 2012
14.11.2012 – raport kwartalny za III kw. 2012

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
 • Piotr Pajewski – Wiceprezes Zarządu

Raport EBI numer 11/2012

Treść uchwał podjętych przez NWZA Spółki w dniu 8 maja 2012

Zarząd Optizen Labs S.A. w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 8 maja 2012 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 (“Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
 • Piotr Pajewski – Wiceprezes Zarządu

Raport ESPI RB_ASO numer: 9/2012

Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zarząd spółki Optizen Labs S.A. (zwanej dalej “Spółką”) informuje, iż w dniu 7 maja 2012 roku otrzymał, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomienie od Noble Funds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. dotyczące przekroczenia progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, w wyniku nabycia akcji Spółki w dniu 26 kwietnia 2012 roku łączny udział funduszy Noble Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz Noble Fund Opportunity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zarządzanych przez Noble Funds TFI S.A. przekroczył 10% ogólnej liczby głosów w Spółce, w tym udział Noble Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego przekroczył 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Przed zmianą udziału wymienione fundusze posiadały łącznie 195.791 akcji Spółki, co stanowiło 5,16% kapitału zakładowego Spółki oraz posiadały łącznie 195.791 głosów przysługujących z tych akcji, co stanowiło 5,16% ogólnej liczby głosów w Spółce, w tym Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiadał 167.779 akcji Spółki, co stanowiło 4,42% kapitału zakładowego Spółki oraz posiadał 167.779 głosów przysługujących z tych akcji, co stanowiło 4,42% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Po zmianie udziału wymienione fundusze posiadają łącznie aktualnie (wg stanu operacyjnego rachunku papierów wartościowych na dzień 4 kwietnia 2012 roku) 461.681 akcji Spółki, co stanowi 12,17% kapitału zakładowego Spółki oraz posiadają łącznie 461.681 głosów przysługujących z tych akcji, co stanowi 12,17% ogólnej liczby głosów w Spółce, w tym Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiada 368.922 akcje Spółki, co stanowi 9,72% kapitału zakładowego Spółki oraz posiada 368.922 głosy przysługujące z tych akcji, co stanowi 9,72% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Ponadto Spółka została poinformowana, iż w okresie 12 miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia fundusze inwestycyjne zarządzane przez Noble Funds TFI S.A. mogą zarówno zwiększyć jak i zmniejszyć liczbę posiadanych akcji Spółki w zależności od sytuacji Spółki i oceny tej sytuacji, perspektyw jej rozwoju oraz ceny rynkowej Spółki. Inwestycje w akcje Spółki służą realizacji celów inwestycyjnych funduszy, czyli wzrostu wartości ich aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Na decyzje o nabyciu lub zbyciu akcji mogą mieć też wpływ zmiany wielkości aktywów funduszy.

Podpisy osób reprezetujących spółkę:

 • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
 • Piotr Pajewski – Wiceprezes Zarządu

Raport ESPI RB_ASO numer 8/2012

Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zarząd spółki Optizen Labs S.A. (zwanej dalej “Spółką”) informuje, iż w dniu 7 maja 2012 roku otrzymał, w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomienie od MCI Capital Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. dotyczące zmniejszenia udziału w kapitale akcyjnym Spółki o więcej niż 1% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, w wyniku transakcji przeniesienia akcji Spółki w dniu 26 kwietnia 2012 roku udział MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, z wydzielonym subfunduszem MCI.TechVentures 1.0 (dalej „Fundusz”) zarządzanego przez MCI Capital TFI S.A., w kapitale akcyjnym Spółki zmniejszył się o więcej niż 1% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Przed zmianą udziału Fundusz posiadał 2.783.594 akcje Spółki, co stanowiło 73,38% kapitału zakładowego Spółki oraz posiadał 2.783.594 głosy przysługujące z tych akcji, co stanowiło 73,38% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Po zmianie udziału wymienione Fundusz posiada aktualnie 2.517.704 akcje Spółki, co stanowi 66,37% kapitału zakładowego Spółki oraz posiada 2.517.704 głosy przysługujące z tych akcji, co stanowi 66,37% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Podpisy osób reprezetujących spółkę:

 • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
 • Piotr Pajewski – Wiceprezes Zarządu

Raport ESPI RB_ASO numer 7/2012

Wykaz akcjonariuszy posiadających min. 5% głosów na NWZA Spółki w dniu 08.05.2012

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:
Zarząd Optizen Labs S.A. informuje, iż akcjonariuszem reprezentującym co najmniej 5% liczby głosów podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 8 maja 2012 roku był: MCI.PrivateVentures FIZ, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych pod numerem 347, działający na rzecz subfunduszu MCI.TechVentures 1.0, zarządzany przez MCI Capital TFI S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Bartoszowickiej 3, wykonujący prawa głosu z 2.783.594 akcji.

Podpisy osób reprezetujących spółkę:

 • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
 • Piotr Pajewski – Wiceprezes Zarządu

Raport EBI numer 10/2012

Rejestracja zmiany nazwy Spółki na Optizen Labs S.A.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 (“Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Zarząd Spółki informuje, iż dnia 7 maja 2012 roku powziął informację o dokonaniu przez właściwy Sąd Rejonowy w dniu 19 kwietnia 2012 roku rejestracji zmiany Spółki z Telecom Media S.A. na Optizen Labs S.A.

Tym samym w Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowana została zmiana w treści § 1 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 lutego 2012 roku (stosowna treść niniejszej uchwały została zamieszczona w Dokumencie Informacyjnym Spółki).

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
 • Piotr Pajewski – Wiceprezes Zarządu

Raport EBI numer 9/2012

Wybór audytora do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011

Podstawa prawna: §3 pkt 1 Załącznika Nr 3 („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Zarząd Telecom Media S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki przyjęła stosowną uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku.

Zgodnie ze stosowną uchwałą, audytorem Spółki wybrana została Biegły.pl Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-442) przy ulicy Spiżowej 21A/8A.

Poprzednie roczne sprawozdanie finansowe Spółki (za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 roku) zostało przeprowadzone przez Mazars Audyt Sp. z o.o.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
 • Piotr Pajewski – Wiceprezes Zarządu

Raport ESPI Raport RB_ASO Numer: 6/2012

Temat: Zawiadomienie o zejściu poniżej progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zarząd spółki Telecom Media S.A. (zwanej dalej „Spółką”) informuje, iż w dniu 17 kwietnia 2012 roku otrzymał, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomienie od Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. (zwanego dalej „DM BOŚ S.A.”) dotyczące zejścia poniżej progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, w wyniku zbycia poza rynkiem regulowanym 41.194 akcji Spółki w dniu 10 kwietnia 2012 roku udział DM BOŚ S.A. zmniejszył się do poziomu poniżej 10% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Przed zmianą udziału DM BOŚ S.A. posiadał 415.768 akcji Spółki, co stanowiło 10,96% kapitału zakładowego Spółki oraz posiadał 415.768 głosów przysługujących z tych akcji, co stanowiło 10,96% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Po zmianie udziału DM BOŚ S.A. posiada 374.574 akcje Spółki, co stanowi 9,87% kapitału zakładowego Spółki oraz posiada 374.574 głosy przysługujące z tych akcji, co stanowi 9,87% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Podpisy osób reprezetujących spółkę:

 • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
 • Piotr Pajewski Wiceprezes Zarządu

Raport ESPI Raport RB_ASO Numer: 5/2012

Korekta raportu ESPI nr 4/2012 – Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zarząd spółki Telecom Media S.A. (zwanej dalej „Spółką”) informuje, iż w dniu 12 kwietnia 2012 roku otrzymał, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomienie od Noble Funds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. dotyczące przekroczenia progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, w wyniku objęcia akcji Spółki w dniu 10 kwietnia 2012 roku łączny udział funduszy Noble Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz Noble Fund Opportunity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zarządzanych przez Noble Funds TFI S.A. przekroczył 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Przed zmianą udziału wymienione fundusze posiadały 167.127 akcji Spółki, co stanowiło 4,41% kapitału zakładowego Spółki oraz posiadały 167.127 głosów przysługujących z tych akcji, co stanowiło 4,41% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Po zmianie udziału wymienione fundusze posiadają aktualnie (wg stanu operacyjnego rachunku papierów wartościowych na dzień 10 kwietnia 2012 roku) 195.791 akcji Spółki, co stanowi 5,16% kapitału zakładowego Spółki oraz posiadają 195.791 głosów przysługujących z tych akcji, co stanowi 5,16% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Niniejszy raport jest raportem korygującym raport ESPI nr 4/2012, który omyłkowo nie zawierał pełnej treści otrzymanego zawiadomienia.

Podpisy osób reprezetujących spółkę:

 • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
 • Piotr Pajewski – Wiceprezes Zarządu

Raport EBI numer 8/2012

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8 maja 2012 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1), 2) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

Zarząd Telecom Media Spółka Akcyjna na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 8 maja 2012 roku oraz treść projektów uchwał i wzór formularza do głosowania przez pełnomocnika.

Załączniki:
Ogłoszenie_zwołanie NWZA.pdf
Projekty uchwał NWZA.pdf
Wzor_pelnomocnictwa wraz z formularzem dla akcjonariuszy.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
 • Piotr Pajewski – Wiceprezes Zarządu